فرم دارالقرآن دستگاه های دولتی

فرم دارالقرآن دستگاه های دولتی

شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان گلستان

برادر/خواهر گرامی ، باسلام وتحیات الهی. طرح آمایش جامع قرآنی استان گلستان برآن است تا به خواست خداوند متعال ، برای اولین بار، بانک آماری جامعی از موضوعات قرآنی استان ، تشکیل دهد تا در مسیر برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح قرآنی استان گامی موثربرداشته شود.لذااز حضرتعالی درخواست می گردد پرسشنامه زیر رابادقت مطالعه وتکمیل فرمایید .امیداست این قدم خیرشمادرمحضرخدای تعالی مقبول افتد.در صورتی که دستگاه دولتی شمادارای درالقرآن می باشد پرسشنامه ذیل را کامل فرمایید. پرسشنامه شماره 1 جهت تکمیل برای فعالان قرآنی ( قاری – حافظ – تواشیح – مفسر- مربی- فعال- سایر )تهیه شده است که برای هر یک از عزیزان به صورت جداگانه باید تکمیل گردد .