جمع آوری الکترونیکی و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات استانی

جمع آوری الکترونیکی و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات استانی